آناتومی کاربردی رباط صلیبی قدامی

اگرچه ظاهر ACL  مشابه بافت عضلانی است فیبرهای تشکیل دهنده آن در سرتاسر دامنه حرکتی زانو هنگام اعمال بار به صورت متفاوت عمل می‌کند بنابراین می‌توان تعداد متفاوتی از باندل‌ها را از ۲ تا ۶ عدد در نظر گرفت (۱و۲). و باتاکید براینکه تمایز بین دوباندل عملکرد آن را مشخص می‌کند بعضی از مولفان وجود بافت سینویال را بین دو باندل تاکید کرده‌اند (۳).از طرف دیگر در حیوانات چهار پا مثل گوسفند ACL  از دو باندل تعریف شده و مجزا تشکیل شده است، همچنین در جنین انسان و در طول دوره جنینی علارقم اختلافات اخیر وجود دو باندل با عملکردهای متفاوت پذیرفته شده است (۴).

         باندل‌های ACL  اولین بار توسط گیریگس[۱] و همکاران (۱۹۷۵) نامگذاری شد. مطالعات و مشاهدات پیشرفته‌تر نشان داد باندل PL در باز شدن کامل زانو کشیده می‌شود و در وسط خم‌شدن کوتاه‌تر شده و سپس در خم‌شدن کامل، مجددا کشیده می‌شود در حالی که AM باندل در سرتاسر دامنه حرکتی کشیده می‌شود تصویر(۶-۲) (۵).

تصویر(۶-۲): دامنه چرخش اتصال ACL

 

          گیرگس و همکاران اولین مولفانی بودند که آناتومی کاربردی ACL  را در ۱۸ نفر از کسانی که ACL  عمل کرده بودند  مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدن که در بازشدن زانوتمام رباط کشیده می‌شود در قسمت خلفی رباط کوتاه‌تر بوده که این قسمت را AM باندل نامیدند(۴و۵).

         نورود[۲] و کروس[۳] (۱۹۷۹) آناتومی عملکردی ACL  را در ۱۸ نفر با زانوی جراحی شده مطالعه کردند. آنها باندل‌ها را به صورت آناتومیکی جدا و متمایز کردند و در بعضی از افراد یک لایه از بافت سینوویال پیدا کردند که دوباندل را از هم جدا می‌کند که در نهایت آنها ACL  را با به سه باندل AM ، بینابینی و PL  تقسیم کردند (۶).

         در مطالعه دیگر جهت مشخص شدن عملکرد باندل‌ها در ثبات زانو در آنها برش انجام شد و مشخص شد که باندل AM و باندل بینابینی اولین مقاومت کنندگان در حرکت به سمت جلودرشت‌نی هستند و وقتی که باندل PL بریده شد چرخش به سمت خارج درشت نی و برگشت آن افزایش یافت (۵).

       آمیز[۴] و داوکینز[۵] (۱۹۹۱) تغییرات طول باندل‌های AM و PL و بینابینی را در خم‌شدن، باز‌شدن و چرخش درشت‌نی اندازه گیری کردند که ثبات طول در هیچکدام از آنها در حین حرکت دیده نشد باندل PL در بازشدن زانو کشیده می‌شود و در خم‌شدن دوباره کوتاه شده درحالی که باندل AM به طور محسوسی تغییر نکرده و در خم‌شدن کشیده شده و در چرخش به داخل و خارج هم تغییر معنی‌داری در طول رباط دیده نشد (۶).

        در موارد مشابه کوراساوا[۶] و همکاران از چهار گیرنده حساس به کشش برای اندازه‌گیری تغییرات طول که در قسمت قدامی و خلفی رباط متصل شده بود استفاده کردند. که این چهار گیرنده به قسمت‌های قدامی-داخلی ، قدامی-خارجی، خلفی-داخلی، خلفی-خارجی ACL  متصل بودند و بعد از آن یک حرکت کامل خم و بازشدن زانو انجام گرفت و به این نتیجه رسیدند که در بازشدن زانو، فیبرهای قدامی کوتاه‌تر و قسمت خلفی کشیده‌تر است. درحالیکه در خم‌شدن زانو، فیبرهای خلفی کوتاه‌تر و قدامی کشیده‌تر می‌شود (۷).

         بال[۷] و همکاران یک سری گیرنده‌های حساس به کشش را در باندل‌ها  AM و PL کاشتند و تغییرات کشش را در طول دامنه حرکتی محاسبه کردند. که نتایج بدست آمده نشان داد از زاویه ۱۰ تا ۹۰ درجه خم شدن تغییرات باندل AM کمتر از یک درصد دیده شد در حالی‌که در خم‌شدن کامل و بازشدن کامل باندل AM کشیده می‌شد. باندل PL از ۴۰ درجه خم‌شدن زانو شل می‌شد و در حالی که در باز شدن کامل زانو ۱۲ درصد طول اولیه کشیده می شد (۸).

          اساکان[۸] و همکاران (۱۹۹۷) از یک رباط برای محاسبه نیروهای وارده بر ACL  در نیروی به سمت جلو تیبیا از ۲۲ تا ۱۱۰ نیوتن استفاده کردند و به نتایج زیر رسیدند باندل AM در هنگام خم‌شدن و اعمال نیرو طول ثابتی داشت و تغییرات زیادی دیده نشد درحالی که باندل PL از زاویه ۵ تا ۴۵ درجه خم‌شدن کشیده‌تر است و اوج این کشش در ۱۵ درجه خم شدن گزارش شد (۹).

         در مطالعه‌ای دیگر که در دانشگاه ایمپریال[۹] لندن انجام گرفت نسبت نقش از هر باندل در حرکت زانو در هنگام اعمال بار را بصورت برش باندل‌ها مورد بررسی قراردادند. و ملاحظه گردید، وقتی باندل AM بریده شد یک افزایش حرکت به سمت جلو درشت‌نی دیده شد. درحالی که در چرخش‌ها بطور قابل ملاحظه‌ای اثر نداشت. از طرف دیگر وقتی باندل‌های PL بریده شد تاثیری در حرکت به سمت جلو دیده نشد (۱۰).

منابع:

۱-Lephart SM,Pindvero OM,RozziSL.Proprioception of the ankle and knee. Sports Med.1998;25:149- 155.

۲-Roberts 0, Friden T, Zatterstrom R, Lindstrand A, Moritz U. Proprioception in people with anterior crudate ligament-deficient knees: comparison of symptomatic and asymptomatic patients. JOrthop Sports Phys Ther. 1999;29:587-594.

۳- Steckel H, Vadala G, Davis 0, Fu F. 20 and 3D 3-Tesla magnetic resonance imaging of the doublebundle structure in anterior cruciate ligament anatomy. Knee SlIrg, Sports Trallmatol Arthrosc. 2006;14;1151-1158

۴- Chhabra A, Starman JS, Ferretti M, Vidal Af, Zantop T, Fu FH. Anatomic, radiographic, biomechanical, and kinematic evaluation of the anterior cruciate ligament and its two functional bundles. J Bone Joint SlIrg. 2006;88A:Suppl 4:2-10.

۵- Girgis FG, Marshall JL, Al-Monajem A. The cruciate ligaments of the knee joint. Anatomical, functional and experimental analysis. Clin Ort/wp. 1975;106:216-231.

۶- Amis AA, Dawkins GP. Functional anatomy of the anterior cruciate ligament. Fibre bundle actions related to ligament replacements and injuries. J Bone Joint SlIrg. 1991;73B:260-267.

۷- Kurosawa H, Yamakoshi K, Yasuda K, Sasaki T. Simultaneous measurement of changes in length of the cruciate ligaments during knee motion. Clin Orthop. 1991;265:233-240

۸- Lie DTT, Bull AMJ, Amis AA. Persistence of the mini pivot shift after anatomically placed anterior cruciate ligament reconstruction. Clin Orthop Relat Res. 2006;Dec28; [Epub ahead of print].

۹- Sapega AA, Moyer RA, Schneck C, Komalahiranya N. Testing for isometry during reconstruction of the anterior cruciate ligament. J Bone Joint SlIrg. 1990;72A:259-267.

۱۰- Norwood LA, Cross MJ. Anterior cruciate ligament: functional anatomy of its bundles in rotatory instabilities. Am J Sports Med. 1979;7:23-26.


[۱]Girgis

[۲].Norwood

[۳]Cross

[۴]Amis

[۵]Dawkins

[۶]Kurosawa

[۷]Bull

[۸]Sakane

[۹]Imperial College London

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *