ستون فقرات(cervical spine )

خم شدن(flexion)

خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت قفسه سینه حرکت میکند.

 • عضله جناغی چنبری یا دوسر (Sternocleidomastoid)
 • عضله طویل گردنی (longus colli)
 • عضله طویل راسی (longus capitis)

 


بازشدن(extension) ، بازشدن بیش از حد(hyper extension)

صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه آن میشود.حرکات ستون فقرات به عقب.گردن (اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)از قفسه سینه دور میشود. 

 • عضله مهره ای (splenius)
 • عضله نیم خاری گردنی (semispinalis cervicis)
 • عضله نیم خاری راسی یا سری (semispinalis capitis)
 • عضله خاصره ای گردنی (iliocostalis cervicis)
 • عضله طویل راسی(longissimus capitis)
 • عضله طویل گردنی(longissimus cervicis)
 • الیاف فوقانی عضله ذوزنقه(trapezius upper fibers)
 • عضلات بین خاری(interspinales)

 

خم شدن به پهلو یا تاشدن جانبی (latral flextion)،دورشدن (abduction)

حرکت جانبی به دور از خط میانی بدن.حرکت ستون فقرات به پهلو(چپ یا راست).گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت شانه حرکت میکند.

 • عضلات نردبانی(scalenes)
 •  عضله گوشه ای(levator scapulae)

 


کاهش(reduction)، نزدیک شدن(adduction)

بازگشت به موقعیت آناتومیکی از حرکت جانبی.صاف کردن گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)از خم شدن جانبی

 • عضلات نردبانی(scalenes)
 •  عضله گوشه ای(levator scapulae)

 

چرخش یا دوران(rotation)

حرکت چرخشی حول محور طولی استخوان.چرخاندن ستون فقرات به پهلو(راست یاچپ)گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت شانه میچرخد.

 • عضله جناغی چنبری یا دوسر(sternocleidomastoid)
 • عضلات نردبانی(scalenes)
 • عضلات مهره ای(splenius)
 • عضله طویل راسی(longissimus capitis)
 • عضله طویل گردنی(longissimus cervicis)
 • عضله خاصره ای گردنی(iliocostalis cevicis)
 •  عضلات چند سریاچند پاره(multifidus)
 • عضله گوشه ای(levator scapulae)
 • عضله طویل گردنی(longus colli)
 • عضلات بین عرضی(intertrasversarii)

 

 

 


 


 

 


 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *