ستون فقرات(thoracic،lumbar spine)

خم شدن(flextion)

خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،قفسه سینه به سمت لگن حرکت میکند.

 • عضله راست شکمی(rectus abdominis)
 • عضله مایل بزرگ و کوچک یا خارجی و داخلی(obliques)

 

بازشدن(extension)،بازشدن بیش از حد(hyper extension)

صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به عقب.قفسه سینه از لگن دور میشود.

 • عضلات راست کننده ستون مهره ها(erector spinae)
 • عضله مربع کمری(quadratus lumborum)
 • قسمت تحتانی عضله ذوزنقه(lower trapezius )

 

خم شدن به پهلویا تاشدن جانبی(latral flextion)،دورشدن(abduction)

حرکت جانبی به دور از خط میانی بدن.حرکت ستون فقرات به پهلو(چپ یا راست).قفسه سینه به طرف لگن حرکت میکند.

 

چرخش(rotation)

حرکت چرخشی حول محور طولی استخوان.چرخاندن ستون فقرات به پهلو(راست یا چپ).سینه به یک طرف میچرخد.

 • عضله مایل بزرگ وکوچک یا خارجی و داخلی(obliques)
 • عضله سوئزبزرگ(psoas major)
 • عضله مربع کمری(quadratus lumborum)
 • عضلات چند سریا چند پاره(multifidus)
 • عضله خاصره ای کمری(iliocostalis lomborum)
 • عضله خاصره ای پشتی(iliocostalis thoracis)
 • چرخ دهنده ها(rotatores)
 • عضلات بین عرضی(interansvesarii)

 


 


کاهش(reduction)،نزدیک شدن(adduction)

بازگشت به موقعیت آناتومیکی از حرکت جانبی.صاف کردن ستون فقرات از خم شدن جانبی

 


 

 


 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *