عضله گوشه ای

نام های دیگر عضله

  • Levator Scapulae
  • لواتور اسکاپولا
  • ماهیچه بالابرنده کتف

سر ثابت

  • لبه داخلی کتف

سر متحرک

  • زائده عرضی چهار مهره گردنی

عملکرد عضله

  • خمش جانبی مهره های گردنی
  • ثبات مهره های گردنی

عضلات مرتبط

عصب رسانی

توضیحات

این عضله غیر قابل لمس است و در زیر قسمت فوقانی عضله ذوزنقه قرار دارد که هم عمل‌کننده بر مفصل شانه و هم عمل‌کننده بر ستون مهره هاست.