بایگانی ماه: شهریور ۱۴۰۰

عضله نیم وتری

نام های دیگر عضله Semitendinosus سمی تندینوسوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح قدامی داخلی بخش فوقانی استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن ران چرخش داخلی مفصل ران عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم غشایی عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی ران که به آنها عضلات همسترینگ Hamstring است.

عضله دوسر رانی

نام های دیگر عضله Biceps femoris بای سپس فموریس سر ثابت سر دراز: برجستگی نشیمنگاهی سرکوتاه: نیکه تحتانی خط خشن و لبه لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک لقمه خارجی استخوان درشت نی و سر استخوان نازک نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش خارجی مفصل ران خم کردن و چرخش خارجی مفصل زانو عضلات […]

عضله پهن داخلی

نام های دیگر عضله Vastus Medialis واستوس مدیالیس سر ثابت لبه داخلی استخوان ران سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله چهار سر ران عضله چهن خارجی عضله پهن میانی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است.

عضله پهن میانی

نام های دیگر عضله Vastus Intermedius واستوس اینترمدیوس سر ثابت سطوح قدامی و جانبی خط خشن ران(Anterior and lateral surfaces of the femoral shaft) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن خارجی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه […]

عضله پهن خارجی

نام های دیگر عضله Vastus Lateralis واستوس لترالیس سر ثابت برجستگی بزرگ استخوان ران(greater trochanter) و لبه جانبی خط آسپرا(lateral lip of linea aspera) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن میانی عضله پهن داخلی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی […]

عضله راست رانی

نام های دیگر عضله راست قدامی Rectus femoris رکتوس فموریس سر ثابت انتهایی فوقانی این عضله دارای دو سر است یکی به خار خاصره ای قدامی تحتانی(anterior inferior iliac spine) و دیگری به بخش خلفی فوقانی حفره حلقه ای سر متحرک به بخش فوقانی استخوان کشگک زانو و از طریق وتر کشگکی به برجستگی درست نی […]

عضله خیاطه

نام های دیگر عضله Sartorius سارتوریوس سر ثابت خار خاصره ای قدامی فوقانی (anterior superior iliac spine) و لبه فوقانی بریدگی بین دو خار خاصره سر متحرک بخش قدامی تحتانی لوقمه داخلی استخوان درشت نی عملکرد عضله خم کردن مفصل ران(flexion hip) خم کردن مفصل زانو(flexion Thighs) چرخش خارجی اسخوان ران(Lateral Rotation (External Rotation) عصب […]

عضله شانه ای

نام های دیگر عضله Pectineus پکتینئوس سر ثابت روی استخوان عانه سر متحرک سطح خلفی استخوان ران عملکرد عضله خم کردن ران(Flexion) آداکشن ران (adduction) عضلات مرتبط ران   عصب رسانی عصب رانی   توضیحات این عضله در زیر عضله راست قدامی و خیاطه قرار گرفته استو لمس کردن آن مشکل است.

عضله سوئز بزرگ

تحت عنوان دو بخش سوئز بزرگ و سوئز کوچک مورد بررسی قرار می گیرد و به‌طور عمقى قرار گرفته است و قابل لمس نیستند

عضله خاصره ای

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد.
در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام
می برند.