بایگانی روز: مهر ۱, ۱۴۰۰

عضله کشنده پهن نیام

نام های دیگر عضله Tensor fasciae latae تنسور فاسیا لاتا سر ثابت بخش قدامی تاج خاصره و سطح خاصره دقیقا در زیر تاج خاصره سر متحرک در ۱/۴ بخش تحتانی استخوان ران به نوار خاصره ای-درشت نی متصل می شود واز این طریق به دکمه ژردی متصل می شود عملکرد عضله دور کردن استخوان ران […]

عضله نیم غشایی

نام های دیگر عضله Semimembranosus  سمی ممبرانوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح خلفی داخلی ، لقمه داخل استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش داخلی مفصل ران خم کردن و چرخش داخلی مفصل زانو عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم وتری عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی […]