بایگانی روز: مهر ۲۰, ۱۴۰۰

عضله خم کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Flexor digitorum longus فلکسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت ۱/۳ میانی سطح خلفی استخاون درشت نئی سر متحرک قائده بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله خم کردن انگشتان دوم تا پنجم پا پلانتار فلکشن مچ پا، اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نی(L5-S1) […]

عضله خم کننده طویل شست پا

نام های دیگر عضله Flexor hallucis longus فلکسور هالوسیس لونگوس سر ثابت ۲/۳میانی سطح خلفی استخوان نارک نئی سر متحرک قائده بند دوم انگشت شست پا عملکرد عضله خم کردن انگشت شست پا اینورشن پا، پلانتار فلاکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نئی(L5-S1-S2) توضیحات یکی از عضلات خلفی […]

عضله نازک‌نئی بلند(طویل)

نام های دیگر عضله Fibularis longus پرونئوس لانگوس سر ثابت ۲/۳فوقانی سطح خارجی و سر استخوان نازک نئی سر متحرک سطح کفی اولین استخوان میخی و همچنین اولین استخوان کف پا عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) پلانتار فلکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب […]

عضله نازک‌نئی کوتاه

نام های دیگر عضله Fibularis brevis فیبولاریس برویس سر ثابت  رویه سطحی جانبی نازک‌نی سر متحرک بخش خارجی پایه یا برجستگی استخوان کف پائی پنجم عملکرد عضله خم کردن پا دور کردن پا از ساق از مفصل قاپی – ساقی چرخش بیرونی مچ پا از مفصل زیر قاپی عضلات مرتبط ماهیچه نازک‌نی بلند ماهیچه نازک‌نی طرفی عصب […]

عضله نازک نی جانبی

نام های دیگر عضله Fibularis tertius فیبولاریس ترتیوس سر ثابت ۱/۳تحتانی سطح قدامی استخوان نازک نئی سر متحرک بخش میانی سطح پشتی قائده پنجمین استخوان کف پایی عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) دورسی فلکشن مچ پا ( خم کردن مچ پا) عضلات مرتبط عضله نازک نی کوتاه عضله نازک […]

نردبانی

  نام های دیگر عضله Scalene اسکالن سر ثابت زوائد عرضی مهره های گردنی سر متحرک دنده اول و دوم عملکرد عضله خم کردن مهره های گردنی (Flexion) خم کردن جانبی مهره های گردنی (Lateral flexion) عضلات مرتبط   عصب رسانی اعصاب گردنی C2 تا C7 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله […]

ماهیچه دراز گردنی

نام های دیگر عضله Longus colli لونگوس کولی سر ثابت زوائد عرضی و بدنه مهره های C3-T3  سر متحرک زوائد عرضی و بدنه مهره های C1_C6  عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex neck) عضلات مرتبط نردبانی عصب رسانی اعصاب گردنی C2-C6 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت […]

ماهیچه های پیش مهره ای

  نام های دیگر عضله Longus capitis لونگوس کپیتیس سر ثابت زوائد عرضی مهره C3_C6 سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن سر (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخ قدامی اعصاب گردنی C1_C3 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

ماهیچه راست پیشین سر

نام های دیگر عضله Rectus capitis anterior رکتوس کپیتیس انتریور سر ثابت اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی C1_C2 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

ماهیچه های پیش مهره ای

نام های دیگر عضله Rectus capitis lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن جانبی سر (Laterally bend head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از ریشه های اعصاب نخاعی سرویکال توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این […]