بایگانی دسته‌ی: حرکت شناسی مفاصل

بازکننده ی انگشت اشاره

نام های دیگر عضله Extensor indicis اکستنسور ایندیچیس سر ثابت بین یک سوم داخل و دوراز تنه ی پشت زندزیرین سر متحرک پایه ی داخلی و دور از تنه ی بند انگشت دومین انگشت (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن انگشت اشاره بازکردن مچ چرخش خارجی ضعیف از وضعیت چرخش داخلی عضلات مرتبط بازکننده ی […]

درون گرداننده ی مدور

نام های دیگر عضله Pronator  teres پرونیتور ترس سر ثابت سر پایینی لبه ی کندیل داخلی استخوان بازوو کنار داخلی بالایی استخوان زند زیرین سر متحرک یک سوم میانی سطح خارجی زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد خم کننده ی ضعیف مفصل آرنج عضلات مرتبط درون گرداننده ی مربع برون گرداننده ی کوتاه عصب […]

متاکارپوفالنژیال (thumb،Metacarpophalangeal)

خم کردن (flexion) خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه می شود. حرکت دادن پایه شست به سمت پاشنه دست. خم کننده دراز انگشت شست (Flexor pollicis longus) خم کننده کوتاه انگشت شست (Flexor pollicis brevis) بین استخوانی کف دستی (۱st palmar interosseous) دورکننده کوتاه انگشت شست (Abductor pollicis brevis)   بازشدن (extension) صاف کردن […]

ستون فقرات(cervical spine )

خم شدن(flexion) خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت قفسه سینه حرکت میکند. عضله جناغی چنبری یا دوسر (Sternocleidomastoid) عضله طویل گردنی (longus colli) عضله طویل راسی (longus capitis)   بازشدن(extension) ، بازشدن بیش از حد(hyper extension) صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه آن […]