بایگانی دسته‌ی: اندام تحتانی

عضله نزدیک کننده بزرگ

نام های دیگر عضله Adductor magnus اداکتور ماگنوس سر ثابت لبه تحتانی شاخ نزولی عانه، نشیمنگاه و برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سراسر خط خشن عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران چرخش خارجی ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده طویل عصب رسانی بخش قدامی: عصب سدادی(L2-L4) بخش خلفی : عصب نسایی(L4-L5-S1-S2-S3) توضیحات […]

عضله نزدیک کننده طویل

نام های دیگر عضله Adductor longus اداکتور لونگوس سر ثابت ابتدای سطح قدامی شاخ نزولی عانه دقیقا روی سه تیغ عانه سر متحرک ۱/۳میانی خط خشن استخوان ران عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران کمک به خم کردن مفصل ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده بزرگ عصب رسانی عصب سدادی(L3-L4) توضیحات یکی […]

عضله سرینی میانی

نام های دیگر عضله Glutes medius گلوتوس مدیوس سر ثابت سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره سر متحرک سطح خارجی برجستگی بزرگ ران عملکرد عضله دور کردن مفصل ران(Abduction) جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران عضلات مرتبط عضله سرینی بزرگ عضله سرینی کوچک عصب رسانی عصب سرینی فوقانی توضیحات قسمتی از […]

عضله سرینی بزرگ

عضله ای سطحی در قسمت خارجی بالای ران است و در زمانی که اسنخ.ان ران در فلکشن و چرخش حارجی است قابل لمس می باشد.

عضله خم کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Flexor digitorum longus فلکسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت ۱/۳ میانی سطح خلفی استخاون درشت نئی سر متحرک قائده بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله خم کردن انگشتان دوم تا پنجم پا پلانتار فلکشن مچ پا، اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نی(L5-S1) […]

عضله خم کننده طویل شست پا

نام های دیگر عضله Flexor hallucis longus فلکسور هالوسیس لونگوس سر ثابت ۲/۳میانی سطح خلفی استخوان نارک نئی سر متحرک قائده بند دوم انگشت شست پا عملکرد عضله خم کردن انگشت شست پا اینورشن پا، پلانتار فلاکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نئی(L5-S1-S2) توضیحات یکی از عضلات خلفی […]

عضله نازک‌نئی کوتاه

نام های دیگر عضله Fibularis brevis فیبولاریس برویس سر ثابت  رویه سطحی جانبی نازک‌نی سر متحرک بخش خارجی پایه یا برجستگی استخوان کف پائی پنجم عملکرد عضله خم کردن پا دور کردن پا از ساق از مفصل قاپی – ساقی چرخش بیرونی مچ پا از مفصل زیر قاپی عضلات مرتبط ماهیچه نازک‌نی بلند ماهیچه نازک‌نی طرفی عصب […]

عضله نازک نی جانبی

نام های دیگر عضله Fibularis tertius فیبولاریس ترتیوس سر ثابت ۱/۳تحتانی سطح قدامی استخوان نازک نئی سر متحرک بخش میانی سطح پشتی قائده پنجمین استخوان کف پایی عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) دورسی فلکشن مچ پا ( خم کردن مچ پا) عضلات مرتبط عضله نازک نی کوتاه عضله نازک […]