بایگانی دسته‌ی: خارجی

عضله نازک‌نئی کوتاه

نام های دیگر عضله Fibularis brevis فیبولاریس برویس سر ثابت  رویه سطحی جانبی نازک‌نی سر متحرک بخش خارجی پایه یا برجستگی استخوان کف پائی پنجم عملکرد عضله خم کردن پا دور کردن پا از ساق از مفصل قاپی – ساقی چرخش بیرونی مچ پا از مفصل زیر قاپی عضلات مرتبط ماهیچه نازک‌نی بلند ماهیچه نازک‌نی طرفی عصب […]

عضله نازک نی جانبی

نام های دیگر عضله Fibularis tertius فیبولاریس ترتیوس سر ثابت ۱/۳تحتانی سطح قدامی استخوان نازک نئی سر متحرک بخش میانی سطح پشتی قائده پنجمین استخوان کف پایی عملکرد عضله اورشن پا ( چرخش کف پا به طرف خارج) دورسی فلکشن مچ پا ( خم کردن مچ پا) عضلات مرتبط عضله نازک نی کوتاه عضله نازک […]