بایگانی دسته‌ی: قدامی

درون گرداننده مربع

نام های دیگر عضله Pronator Quadratus پرونیتور کوآدراتوس سر ثابت یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زیرین سر متحرک یک چهارم بخش دور از تنه بخش جلویی زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط خم کننده عمقی انگشتان عصب رسانی عصب میانی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود […]

کف دستی طویل

نام های دیگر عضله Palmaris Longus پالماریس لانگوس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک نیام پهن و نازک کف دستی دومین تا پنجمین استخوان های کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ خم کردن ضعیف آرنج   عضلات مرتبط دودی عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود این […]