بایگانی دسته‌ی: مفصل آرنج

بازکننده ی مچ دستی طویل

نام های دیگر عضله Extensor carpi radialis longus اکستنسورکایپای ریدیالیس لانگس سر ثابت یک سوم دور از تنه ی لبه ی بالایی بازوها و اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک پایه ی استخوان دوم کف دستی (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن و دور کردن مچ خم شدن ضعیف ارنج چرخش داخلی ضعیف از […]

برون گرداننده ی کوتاه

نام های دیگر عضله Supinator سوپینیتور سر ثابت فوق لقمه ی خارجی استخوان بازو و مجاور بخش پشتی استخوان زندزیرین سر متحرک سطح خارجی بالایی استخوان زند زبرین دقیقا زیر استخوان عملکرد عضله چرخش خارجی ساعد عضلات مرتبط درون گرداننده ی مدور عصب رسانی عصب زندزبرینی(اعصاب ۶ گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را در مود […]

درون گرداننده ی مربع

نام های دیگر عضله Pronator quadratus پرونیتور کوادراتوس سر ثابت یک چهارم پایینی بخش جلویی استخوان زند زیرین سر متحرک یک چهارم پایینی بخش جلویی استخوان زند زبرین عملکرد عضله چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط عضله درون گرداننده مدور عصب رسانی عصب میانی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت […]

سه سر بازویی

نام های دیگر عضله Triceps brachi ترایسپس براچی سر ثابت سردراز: تکمه ی تحت دوری زیر لبه ی پایینی حفره ی دوری کتف سرخارجی:نیمه بالایی سطح پشتی استخوان بازو سرداخلی:دو سوم پایینی سطح پشتی استخوان بازو سر متحرک زائده ی آرنجی استخوان زندزیرین عملکرد عضله همه ی سرها:بازکردن مفصل آرنج سردراز:بازکردن و دور کردن مفصل […]

برون گرداننده دراز(بازویی زند زبرینی)

نام های دیگر عضله Brachioridialis راکیورادیالیس سر ثابت دوسوم پایینی کندیل خارجی(لبه ی بالای لقمه)استخوان بازو سر متحرک سطح خارجی انتهای تحتانی زائده ی نیزه ای استخوان زندزبرین عملکرد عضله خم کردن مفصل آرنج چرخش داخلی از وضعیت چرخش خارجی تا وضعیت خنثی چرخش خارجی از وضعیت چرخش داخلی تا وضعیت خنثی عضلات مرتبط بازویی […]

بازویی قدامی

نام های دیگر عضله Brachialis براکیالیس سر ثابت نیمه پایینی سطح جلویی استخوان بازو سر متحرک زائده ی منقاری استخوان زند زبرین عملکرد عضله خم کننده ی اصلی آرنج عضلات مرتبط غرابی یازویی دوسر بازویی عصب رسانی عصب عضلانی پوستی و گاهی شاخه هایی از عصب زندزبرینی و عصب میانی(۵و۶گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]

زند اعلایی (زبرین) قدامی

نام های دیگر عضله Flexor carpi radialis فلکسور کارپی رادیالیس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک پایه دومین و سومین استخوان کف دستی در کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ- خم کردن ضعیف آرنج- دور کردن مچ- چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات […]