بایگانی دسته‌ی: مچ دست

زند اعلایی (زبرین) قدامی

نام های دیگر عضله Flexor carpi radialis فلکسور کارپی رادیالیس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک پایه دومین و سومین استخوان کف دستی در کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ- خم کردن ضعیف آرنج- دور کردن مچ- چرخش داخلی ساعد عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات […]