بایگانی دسته‌ی: کمربند شانه ای

تحت ترقوه ای

نام های دیگر عضله Subclavius ساب کلاویوس سر ثابت قسمت بالایی اولین دنده در محل اتصال با غضروف دنده ای قفسه سینه سر متحرک شیارپایینی میانی استخوان ترقوه عملکرد عضله تثبیت کننده و دور کننده مفصل جناغی ترقوه ای پایین کشیدن ترقوه وکمربند شانه دورکردن کتف ها عضلات مرتبط عضله سینه ای یزرگ عصب رسانی ازاعصاب […]

سینه ای کوچک

نام های دیگر عضله Pectoralis minor پکتورالیس مینور سر ثابت سطح جلویی دنده ی سوم تا پنجم سر متحرک زائده غرابی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  و چرخش پایینی،کشش پایینی کتف عضلات مرتبط سینه ای بزرگ دندانه ای قدامی عصب رسانی ازعصب سینه ای داخلی(عصب هشتم گردنی و اول پشتی ) توضیحات متن دلخواه […]

دندانه ای قدامی

نام های دیگر عضله Serratus anterior سراتوس انتریور سر ثابت سطح بالایی نه دنده کنارقفسه سینه سر متحرک تمام طول لبه ی داخلی سطح جلویی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  چرخش بالایی کتف عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب دراز پشتی (پنجم تا هفتم گردنی )   توضیحات متن دلخواه خود […]

بالاکشنده کتف

نام های دیگر عضله levator scapulae لویتور اسکپولا سر ثابت زائده عرضی چهار مهره اول گردن سر متحرک لبه داخلی استخوان کتف بالای ریشه خار کتف عملکرد عضله کشش لبه داخلی کتف به سمت بالا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از عصب پشتی کتف(عصب پنجم گردنی) و شاخه سوم وچهارم گردنی توضیحات […]

ذوزنقه تحتانی

نام های دیگر عضله lower trapezius تراپزیوس تحتانی سر ثابت زائده شوکی چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی سر متحرک فضای مثلثی شکل در ریشه خار کتف عملکرد عضله پایین بردن نزدیک کردن چرخش بالایی کتف عضلات مرتبط به وسیله عصب شوکی (فرعی)(عصب جمجمه ای یازدهم)و شاحه های مهره سوم و چهارم گردنی عصب رسانی عصب […]

ذوزنقه فوقانی

نام های دیگر عضله upper trapezius تراپزیوس فوقانی سر ثابت قائده جمجمه برجستگی پس سری و لیگامنت های پشت گردنی سر متحرک بخش پشتی یک سوم خارجی استخوان ترقوه عملکرد عضله بالا کشیدن کتف باز کردن سر از ناحیه گردن عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب شوکی(فرعی)(عصب جمجمه ای یازدهم) شاخه های […]

عضله گوشه ای

نام های دیگر عضله Levator Scapulae لواتور اسکاپولا ماهیچه بالابرنده کتف سر ثابت لبه داخلی کتف سر متحرک زائده عرضی چهار مهره گردنی عملکرد عضله خمش جانبی مهره های گردنی ثبات مهره های گردنی عضلات مرتبط عضله مهره ای راسی عضله مهره ای گردنی عصب رسانی اعصاب گردنی (C3, C4) عصب کتفی پشتی (Dorsal Scapular) […]