بایگانی دسته‌ی: تنه

سینه ای بزرگ

نام های دیگر عضله Pectoralis major پکتورالیس ماژور سر ثابت تارهای بالایی(سرترقوه ای):نیمه میانی سطح جلویی استخوان ترقوه تارهای پایینی(سرجناغی):سطح جلویی شش دنده اول قفسه سینه و کناراستخوان جناغ سر متحرک تاندون پهن ۵ الی ۷ سانتی متری تا لبه ی خارجی شیار بین دو برآمدگی استخوان بازو عملکرد عضله تارهای بالایی(سرترقوه ای)،چرخش داخلی،نزیک کردن افقی،خم […]

عضله مربع کمری

نام های دیگر عضله Quadratus Lumborum Muscle کوادراتوس لومبروم سر ثابت تاج خاصره سر متحرک دنده دوازدهم زوائد عرضی پنج مهره کمری عملکرد عضله خم کردن جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب T12 و L1 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت […]

عضلات بین عرضی

نام های دیگر عضله Intertransversarii Muscles اینترترنسورسی سر ثابت زوائد عرضی پایین سر متحرک زوائد عرضی بالا عملکرد عضله خمش جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

عضلات بین نخاعی

نام های دیگر عضله Interspinales Muscles اینترواسپاینال سر ثابت زوائد عرضی پایینی سر متحرک زوادئ عرضی بالایی عملکرد عضله خم کردن تنه (Trunk extension) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

عضلات ترنسورو اسپاینال

نام های دیگر عضله Transversospinalis Muscles سر ثابت زوائد عرضی سر متحرک بخش بالایی زوائد خاری مهره عملکرد عضله دو طرفه: باز شدن (extend) یک طرفه: چرخش به طرف مقابل عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

عضلات ارکتور اسپاین

نام های دیگر عضله Erector Spinae Muscles سر ثابت زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم سر متحرک زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم عملکرد عضله دو طرفه: بازشدن (extend) یک طرفه: خمش جانبی […]

عضله مایل داخلی

نام های دیگر عضله Internal Oblique Muscle اینترنال ابلیک سر ثابت رباط اینگوینال تاج ایلیاک فاسیای قفسه سینه سر متحرک دنده های دهم ، یازدهم و دوازدهم آپونوروز شکمی عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه، فشردهسازی شکم یک طرفه: خم شدن جانبی ، چرخش به همان سمت عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب […]

عضله مایل خارجی

نام های دیگر عضله External Oblique Muscle اکسترنال ابلیک سر ثابت سطح خارجی دنده های پنجم تا دوازدهم سر متحرک لینئا آلبا توبرکول پوبیس نیمه قدامی لبه خارجی ستیغ ایلیاک عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه و فشرده سازی شکم (trunk flexion; compressionof abdomen یک طرفه: خم شدن جانبی و چرخش به طرف مقابل […]

عضله راست شکمی

نام های دیگر عضله Rectus Abdominis Muscles رکتوس آبدومینال سر ثابت ستیغ و سمفیز پوبیس سر متحرک دنده های پنجم،ششم و هفتم و زایده گزیفوئید استرنوم عملکرد عضله خم شدن تنه (Trunk flexion) فشرده سازی شکم (compression of abdomen) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی ریشه های عصبی T6 تا T12 توضیحات متن […]

عضله نواری گردن

نام های دیگر عضله Splenius Cervicis Muscles اسپلنیوس سرویکال سر ثابت زوائد خاری T3 تا T6 سر متحرک زوائد عرضی C1 تا C3 عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن گردن (extend neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی گردن به همان سمت(laterally bend the neck to same side) عضلات مرتبط عضله اسپلنئوس کپیتیس عصب […]