بایگانی دسته‌ی: خلفی

عضلات بین عرضی

نام های دیگر عضله Intertransversarii Muscles اینترترنسورسی سر ثابت زوائد عرضی پایین سر متحرک زوائد عرضی بالا عملکرد عضله خمش جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

عضلات بین نخاعی

نام های دیگر عضله Interspinales Muscles اینترواسپاینال سر ثابت زوائد عرضی پایینی سر متحرک زوادئ عرضی بالایی عملکرد عضله خم کردن تنه (Trunk extension) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

عضلات ترنسورو اسپاینال

نام های دیگر عضله Transversospinalis Muscles سر ثابت زوائد عرضی سر متحرک بخش بالایی زوائد خاری مهره عملکرد عضله دو طرفه: باز شدن (extend) یک طرفه: چرخش به طرف مقابل عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

عضلات ارکتور اسپاین

نام های دیگر عضله Erector Spinae Muscles سر ثابت زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم سر متحرک زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم عملکرد عضله دو طرفه: بازشدن (extend) یک طرفه: خمش جانبی […]