بایگانی دسته‌ی: قدامی

عضله مایل داخلی

نام های دیگر عضله Internal Oblique Muscle اینترنال ابلیک سر ثابت رباط اینگوینال تاج ایلیاک فاسیای قفسه سینه سر متحرک دنده های دهم ، یازدهم و دوازدهم آپونوروز شکمی عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه، فشردهسازی شکم یک طرفه: خم شدن جانبی ، چرخش به همان سمت عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب […]

عضله مایل خارجی

نام های دیگر عضله External Oblique Muscle اکسترنال ابلیک سر ثابت سطح خارجی دنده های پنجم تا دوازدهم سر متحرک لینئا آلبا توبرکول پوبیس نیمه قدامی لبه خارجی ستیغ ایلیاک عملکرد عضله دو طرفه: خم شدن تنه و فشرده سازی شکم (trunk flexion; compressionof abdomen یک طرفه: خم شدن جانبی و چرخش به طرف مقابل […]

عضله راست شکمی

نام های دیگر عضله Rectus Abdominis Muscles رکتوس آبدومینال سر ثابت ستیغ و سمفیز پوبیس سر متحرک دنده های پنجم،ششم و هفتم و زایده گزیفوئید استرنوم عملکرد عضله خم شدن تنه (Trunk flexion) فشرده سازی شکم (compression of abdomen) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی ریشه های عصبی T6 تا T12 توضیحات متن […]