بایگانی دسته‌ی: گردن

عضلات ارکتور اسپاین

نام های دیگر عضله Erector Spinae Muscles سر ثابت زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم سر متحرک زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم عملکرد عضله دو طرفه: بازشدن (extend) یک طرفه: خمش جانبی […]

عضله نواری گردن

نام های دیگر عضله Splenius Cervicis Muscles اسپلنیوس سرویکال سر ثابت زوائد خاری T3 تا T6 سر متحرک زوائد عرضی C1 تا C3 عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن گردن (extend neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی گردن به همان سمت(laterally bend the neck to same side) عضلات مرتبط عضله اسپلنئوس کپیتیس عصب […]

عضله اسپلنئوس کپیتیس

نام های دیگر عضله Splenius Capitis Muscles   سر ثابت نیمه پایینی رباط نوکال ؛ زوائد خاری C7 تا T3 سر متحرک استخوان اکسیپیتال جانبی ؛ زائده ماستوئید عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن سر و گردن (extend head and neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی سر به همان سمت (rotate and laterally […]

راست راسی قدامی

نام های دیگر عضله Rectus capitis Anterior رکتوس کپیتیس آنتریور سر ثابت مهره اطلس (C1) سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله حرکت اول حرکت دوم عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی c1-c2   توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

عضله راست راسی خارجی

نام های دیگر عضله Rectus Capitis Lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت سطوح فوقانی زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک سطح تحتانی زائده ی ژوگولار استخوان پس سری عملکرد عضله کمک به خمش جانبی گردن سر را تثبیت می کند   عضلات مرتبط راست راسی قدامی طویل راسی طویل گردنی عصب رسانی اولین عصب نخاعی […]

نردبانی

  نام های دیگر عضله Scalene اسکالن سر ثابت زوائد عرضی مهره های گردنی سر متحرک دنده اول و دوم عملکرد عضله خم کردن مهره های گردنی (Flexion) خم کردن جانبی مهره های گردنی (Lateral flexion) عضلات مرتبط   عصب رسانی اعصاب گردنی C2 تا C7 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله […]

ماهیچه های پیش مهره ای

  نام های دیگر عضله Longus capitis لونگوس کپیتیس سر ثابت زوائد عرضی مهره C3_C6 سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن سر (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخ قدامی اعصاب گردنی C1_C3 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

ماهیچه راست پیشین سر

نام های دیگر عضله Rectus capitis anterior رکتوس کپیتیس انتریور سر ثابت اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی C1_C2 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

ماهیچه های پیش مهره ای

نام های دیگر عضله Rectus capitis lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن جانبی سر (Laterally bend head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از ریشه های اعصاب نخاعی سرویکال توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این […]