بایگانی دسته‌ی: خلفی

عضلات ارکتور اسپاین

نام های دیگر عضله Erector Spinae Muscles سر ثابت زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم سر متحرک زوائد خاری ،زوائد عرضی و دنده ها از ناحیه پس سری به سمت استخوان خاجی و ایلیوم عملکرد عضله دو طرفه: بازشدن (extend) یک طرفه: خمش جانبی […]

عضله نواری گردن

نام های دیگر عضله Splenius Cervicis Muscles اسپلنیوس سرویکال سر ثابت زوائد خاری T3 تا T6 سر متحرک زوائد عرضی C1 تا C3 عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن گردن (extend neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی گردن به همان سمت(laterally bend the neck to same side) عضلات مرتبط عضله اسپلنئوس کپیتیس عصب […]

عضله اسپلنئوس کپیتیس

نام های دیگر عضله Splenius Capitis Muscles   سر ثابت نیمه پایینی رباط نوکال ؛ زوائد خاری C7 تا T3 سر متحرک استخوان اکسیپیتال جانبی ؛ زائده ماستوئید عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن سر و گردن (extend head and neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی سر به همان سمت (rotate and laterally […]