بایگانی دسته‌ی: عضلات ران

عضله راست داخلی

نام های دیگر عضله Medial rectus مدیال رکتوس سر ثابت لبه قدامی داخلی شاخ نزولی استخوان عانه سر متحرک بخش قدامی تحتانی لوقمه داخلی استخوان درشت نی عملکرد عضله نزدیک کردن و چرخش داخلی ران خم کردن مفصل زانو عصب رسانی عصب سدادی(L2-L4) توضیحات عضلهٔ باریک و بلندى است که به‌طور سطحى در ناحیهٔ داخلى […]

عضله نزدیک کننده بزرگ

نام های دیگر عضله Adductor magnus اداکتور ماگنوس سر ثابت لبه تحتانی شاخ نزولی عانه، نشیمنگاه و برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سراسر خط خشن عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران چرخش خارجی ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده طویل عصب رسانی بخش قدامی: عصب سدادی(L2-L4) بخش خلفی : عصب نسایی(L4-L5-S1-S2-S3) توضیحات […]

عضله سرینی میانی

نام های دیگر عضله Glutes medius گلوتوس مدیوس سر ثابت سطح خلفی حفره خاصره در پایین تاج خاصره سر متحرک سطح خارجی برجستگی بزرگ ران عملکرد عضله دور کردن مفصل ران(Abduction) جلوگیری از چرخش داخلی و نزدیک شدن ران عضلات مرتبط عضله سرینی بزرگ عضله سرینی کوچک عصب رسانی عصب سرینی فوقانی توضیحات قسمتی از […]

عضله سرینی بزرگ

عضله ای سطحی در قسمت خارجی بالای ران است و در زمانی که اسنخ.ان ران در فلکشن و چرخش حارجی است قابل لمس می باشد.

عضله کشنده پهن نیام

نام های دیگر عضله Tensor fasciae latae تنسور فاسیا لاتا سر ثابت بخش قدامی تاج خاصره و سطح خاصره دقیقا در زیر تاج خاصره سر متحرک در ۱/۴ بخش تحتانی استخوان ران به نوار خاصره ای-درشت نی متصل می شود واز این طریق به دکمه ژردی متصل می شود عملکرد عضله دور کردن استخوان ران […]

عضله نیم غشایی

نام های دیگر عضله Semimembranosus  سمی ممبرانوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح خلفی داخلی ، لقمه داخل استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش داخلی مفصل ران خم کردن و چرخش داخلی مفصل زانو عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم وتری عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی […]

عضله نیم وتری

نام های دیگر عضله Semitendinosus سمی تندینوسوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح قدامی داخلی بخش فوقانی استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن ران چرخش داخلی مفصل ران عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم غشایی عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی ران که به آنها عضلات همسترینگ Hamstring است.

عضله دوسر رانی

نام های دیگر عضله Biceps femoris بای سپس فموریس سر ثابت سر دراز: برجستگی نشیمنگاهی سرکوتاه: نیکه تحتانی خط خشن و لبه لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک لقمه خارجی استخوان درشت نی و سر استخوان نازک نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش خارجی مفصل ران خم کردن و چرخش خارجی مفصل زانو عضلات […]

عضله پهن داخلی

نام های دیگر عضله Vastus Medialis واستوس مدیالیس سر ثابت لبه داخلی استخوان ران سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله چهار سر ران عضله چهن خارجی عضله پهن میانی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است.

عضله پهن میانی

نام های دیگر عضله Vastus Intermedius واستوس اینترمدیوس سر ثابت سطوح قدامی و جانبی خط خشن ران(Anterior and lateral surfaces of the femoral shaft) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن خارجی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه […]