بایگانی دسته‌ی: عضلات زانو

عضله درشت نی خلفی

نام های دیگر عضله Tibialis posterior تیبیالیس پوستریور سر ثابت سطح خلفی نیمه فوقانی غشای بین استخوانی و سطوح مجاور استخوان های درشت نئی و نازک نئی سر متحرک سطح کفی بخش داخلی استخوان ناوی و استخوان های میخی و سطح کفی قائده ی دومین تا پنجمین استخوان کف پا عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ […]

عضله رکبی

نام های دیگر عضله Popliteus پوپلیتئوس گودی زانویی سر ثابت این عضله به لقمهٔ خارجى استخوان ران سر متحرک الیاف عضلانی به طرف پایین و داخل آمده و به سطح خلفی درشت‌نی (تیبیا) در بالای خط سولئال متصل می‌شوند عملکرد عضله فلکشن زانو چرخش داخلى استخوان درشت‌نى از مفصل زانو عضلات مرتبط عضله یک عضله […]

عضله نعلی

نام های دیگر عضله Soleus  سولئوس سر ثابت سطح خلفی انتهای فوقانی استخوان نازک نئی و ۲/۳ فوقانی سطح خلفی استخوان درست نئی سر متحرک از طریق تاندون آشیل ، به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا یا کشیده شدن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو […]

عضله مربع کف پایی

نام های دیگر عضله plantaris پلانتاریس چهارگوش کف پا سر ثابت از خط سوپراکوندیلار جانبی استخوان ران سرچشمه می گیرد سر متحرک به تاندون آشیل پا متصل میشود عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخه انتهایی عصب سیاتیک توضیحات یکی از عضلات خلفی یا پشتی سطحی ساق […]

عضله دو قلو

نام های دیگر عضله Gastrocnemius  گاستروکنمیوس سر ثابت سر داخلی : سطح خلفی لقمه داخلی استخوان ران سر خارجی: سطح خلفی لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک توسط تاندون آشیل به سطح خلفی استخوان پاشنه عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا یا کشیده شدن مچ پا خم کردن مفصل زانو عضلات مرتبط عضله یک عضله […]

عضله دراز بازکننده شست پا

نام های دیگر عضله Extensor hallucis longus اکستانسور هالوسیس لانگوس سر ثابت از سطح داخلی شاخه نازک نی سرچشمه می گیرد سر متحرک قاعده دیستال فالانکس انگشت شست پایینی متصل عملکرد عضله باز کردن انگشت شست بزرگ خم شدن پشت پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات یکی […]

عضله باز کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Extensor digitorum longus اکستنسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت لقمه خارجی استخوان درشت نئی، سر استخوان نازک نئی و ۲/۳فوقانی سطح قدامی آن سر متحرک سطح پشتی قائده بند دوم و بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله باز کردن انگشتان دوم تا پنجم پا دورسی فلکشن مچ پا عضلات […]

عضله درشت نی قدامی

نام های دیگر عضله Tibialis Anterior تیبیالیس انتریور ساقی قدامی سر ثابت ۲/۳فوقانی سطح خارجی استخوان درشت نئی سر متحرک سطح داخلی اولین استخوان میخی و هنچنین سطح داخلی قائده ائلین استهخئان کف پا عملکرد عضله دورسی فلکشن مج پا اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات […]

عضله خم کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Flexor digitorum longus فلکسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت ۱/۳ میانی سطح خلفی استخاون درشت نئی سر متحرک قائده بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله خم کردن انگشتان دوم تا پنجم پا پلانتار فلکشن مچ پا، اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نی(L5-S1) […]

عضله خم کننده طویل شست پا

نام های دیگر عضله Flexor hallucis longus فلکسور هالوسیس لونگوس سر ثابت ۲/۳میانی سطح خلفی استخوان نارک نئی سر متحرک قائده بند دوم انگشت شست پا عملکرد عضله خم کردن انگشت شست پا اینورشن پا، پلانتار فلاکشن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب درشت نئی(L5-S1-S2) توضیحات یکی از عضلات خلفی […]