بایگانی برچسب: آخرین مهره کمر

ماهیچه های پیش مهره ای

  نام های دیگر عضله Longus capitis لونگوس کپیتیس سر ثابت زوائد عرضی مهره C3_C6 سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن سر (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخ قدامی اعصاب گردنی C1_C3 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]