بایگانی برچسب: آناتومی عضلات پشت گردن

عضله اسپلنئوس کپیتیس

نام های دیگر عضله Splenius Capitis Muscles   سر ثابت نیمه پایینی رباط نوکال ؛ زوائد خاری C7 تا T3 سر متحرک استخوان اکسیپیتال جانبی ؛ زائده ماستوئید عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن سر و گردن (extend head and neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی سر به همان سمت (rotate and laterally […]