بایگانی برچسب: آناتومی گردن

ماهیچه دراز گردنی

نام های دیگر عضله Longus colli لونگوس کولی سر ثابت زوائد عرضی و بدنه مهره های C3-T3  سر متحرک زوائد عرضی و بدنه مهره های C1_C6  عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex neck) عضلات مرتبط نردبانی عصب رسانی اعصاب گردنی C2-C6 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت […]