بایگانی برچسب: آیا قطع نخاع گردن درمان دارد

عضلات بین نخاعی

نام های دیگر عضله Interspinales Muscles اینترواسپاینال سر ثابت زوائد عرضی پایینی سر متحرک زوادئ عرضی بالایی عملکرد عضله خم کردن تنه (Trunk extension) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید