بایگانی برچسب: اعصاب ستون فقرات

ماهیچه های پیش مهره ای

  نام های دیگر عضله Longus capitis لونگوس کپیتیس سر ثابت زوائد عرضی مهره C3_C6 سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن سر (Flex head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی شاخ قدامی اعصاب گردنی C1_C3 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]

ماهیچه های پیش مهره ای

نام های دیگر عضله Rectus capitis lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن جانبی سر (Laterally bend head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از ریشه های اعصاب نخاعی سرویکال توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این […]

ستون فقرات(cervical spine )

خم شدن(flexion) خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت قفسه سینه حرکت میکند. عضله جناغی چنبری یا دوسر (Sternocleidomastoid) عضله طویل گردنی (longus colli) عضله طویل راسی (longus capitis)   بازشدن(extension) ، بازشدن بیش از حد(hyper extension) صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه آن […]