بایگانی برچسب: اناتومی گردن و حنجره

نردبانی

  نام های دیگر عضله Scalene اسکالن سر ثابت زوائد عرضی مهره های گردنی سر متحرک دنده اول و دوم عملکرد عضله خم کردن مهره های گردنی (Flexion) خم کردن جانبی مهره های گردنی (Lateral flexion) عضلات مرتبط   عصب رسانی اعصاب گردنی C2 تا C7 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله […]

ماهیچه دراز گردنی

نام های دیگر عضله Longus colli لونگوس کولی سر ثابت زوائد عرضی و بدنه مهره های C3-T3  سر متحرک زوائد عرضی و بدنه مهره های C1_C6  عملکرد عضله خم کردن گردن (Flex neck) عضلات مرتبط نردبانی عصب رسانی اعصاب گردنی C2-C6 توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت […]