بایگانی برچسب: اندام های تحلیل رفته در انسان

کف دستی طویل

نام های دیگر عضله Palmaris Longus پالماریس لانگوس سر ثابت اپی کندیل داخلی بازو سر متحرک نیام پهن و نازک کف دستی دومین تا پنجمین استخوان های کف دست عملکرد عضله خم کردن مچ خم کردن ضعیف آرنج   عضلات مرتبط دودی عصب رسانی عصب داخلی (C7-C6) توضیحات متن دلخواه خود را در مود این […]