بایگانی برچسب: اکستانسور هالوسیس لانگوس

عضله دراز بازکننده شست پا

نام های دیگر عضله Extensor hallucis longus اکستانسور هالوسیس لانگوس سر ثابت از سطح داخلی شاخه نازک نی سرچشمه می گیرد سر متحرک قاعده دیستال فالانکس انگشت شست پایینی متصل عملکرد عضله باز کردن انگشت شست بزرگ خم شدن پشت پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات یکی […]