بایگانی برچسب: اکستنسور دیژیتوروم لونگوس

عضله باز کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Extensor digitorum longus اکستنسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت لقمه خارجی استخوان درشت نئی، سر استخوان نازک نئی و ۲/۳فوقانی سطح قدامی آن سر متحرک سطح پشتی قائده بند دوم و بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله باز کردن انگشتان دوم تا پنجم پا دورسی فلکشن مچ پا عضلات […]