بایگانی برچسب: تقویت عضلات عمقی گردن

عضله نواری گردن

نام های دیگر عضله Splenius Cervicis Muscles اسپلنیوس سرویکال سر ثابت زوائد خاری T3 تا T6 سر متحرک زوائد عرضی C1 تا C3 عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن گردن (extend neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی گردن به همان سمت(laterally bend the neck to same side) عضلات مرتبط عضله اسپلنئوس کپیتیس عصب […]

عضله اسپلنئوس کپیتیس

نام های دیگر عضله Splenius Capitis Muscles   سر ثابت نیمه پایینی رباط نوکال ؛ زوائد خاری C7 تا T3 سر متحرک استخوان اکسیپیتال جانبی ؛ زائده ماستوئید عملکرد عضله دو طرفه: باز کردن سر و گردن (extend head and neck) یک طرفه: چرخش و خم شدن جانبی سر به همان سمت (rotate and laterally […]