بایگانی برچسب: تقویت عضله تحت ترقوه ای

تحت ترقوه ای

نام های دیگر عضله Subclavius ساب کلاویوس سر ثابت قسمت بالایی اولین دنده در محل اتصال با غضروف دنده ای قفسه سینه سر متحرک شیارپایینی میانی استخوان ترقوه عملکرد عضله تثبیت کننده و دور کننده مفصل جناغی ترقوه ای پایین کشیدن ترقوه وکمربند شانه دورکردن کتف ها عضلات مرتبط عضله سینه ای یزرگ عصب رسانی ازاعصاب […]

سینه ای کوچک

نام های دیگر عضله Pectoralis minor پکتورالیس مینور سر ثابت سطح جلویی دنده ی سوم تا پنجم سر متحرک زائده غرابی استخوان کتف عملکرد عضله دور کردن  و چرخش پایینی،کشش پایینی کتف عضلات مرتبط سینه ای بزرگ دندانه ای قدامی عصب رسانی ازعصب سینه ای داخلی(عصب هشتم گردنی و اول پشتی ) توضیحات متن دلخواه […]