بایگانی برچسب: تقویت عضله خاصره ای

عضله خاصره ای

این عضله در قسمت قدامی لگن خاصره قرار گرفته است و قابل لمس نمی باشد.
در بیشتر مواقع عضله خاصره ای و عضله سوئز را تحت عنوان یک عضله نام
می برند.