بایگانی برچسب: تقویت عضله نردبانی

عضله راست راسی خارجی

نام های دیگر عضله Rectus Capitis Lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت سطوح فوقانی زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک سطح تحتانی زائده ی ژوگولار استخوان پس سری عملکرد عضله کمک به خمش جانبی گردن سر را تثبیت می کند   عضلات مرتبط راست راسی قدامی طویل راسی طویل گردنی عصب رسانی اولین عصب نخاعی […]