بایگانی برچسب: تقویت عضله پهن داخلی

عضله پهن داخلی

نام های دیگر عضله Vastus Medialis واستوس مدیالیس سر ثابت لبه داخلی استخوان ران سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله چهار سر ران عضله چهن خارجی عضله پهن میانی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است.