بایگانی برچسب: تمرین عضله گوشه ای

بالاکشنده کتف

نام های دیگر عضله levator scapulae لویتور اسکپولا سر ثابت زائده عرضی چهار مهره اول گردن سر متحرک لبه داخلی استخوان کتف بالای ریشه خار کتف عملکرد عضله کشش لبه داخلی کتف به سمت بالا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از عصب پشتی کتف(عصب پنجم گردنی) و شاخه سوم وچهارم گردنی توضیحات […]