بایگانی برچسب: حالت طبیعی ستون فقرات

عضلات بین عرضی

نام های دیگر عضله Intertransversarii Muscles اینترترنسورسی سر ثابت زوائد عرضی پایین سر متحرک زوائد عرضی بالا عملکرد عضله خمش جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید