بایگانی برچسب: حرکت برای عضله پشتی بزرگ

پشتی بزرگ

نام های دیگر عضله Latissimus dorsi لاتیسیموس دورسی سر ثابت بخش پشتی تاج خاصره،پشت استخوان خاجی و زوائد خاری مهر های کمری و شش مهره ی پایینی پشتی،لبه های سه دنده ی پایینی سر متحرک لبه داخلی ناودان بین دو برآمدگی استخوان بازو،دقیقا در بخش جلویی انتهای عضله ی گرد بزرگ عملکرد عضله نزدیک کردن […]

عضلات ترنسورو اسپاینال

نام های دیگر عضله Transversospinalis Muscles سر ثابت زوائد عرضی سر متحرک بخش بالایی زوائد خاری مهره عملکرد عضله دو طرفه: باز شدن (extend) یک طرفه: چرخش به طرف مقابل عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد […]