بایگانی برچسب: حرکت سوپینیشن و پرونیشن چیست

برون گرداننده ی کوتاه

نام های دیگر عضله Supinator سوپینیتور سر ثابت فوق لقمه ی خارجی استخوان بازو و مجاور بخش پشتی استخوان زندزیرین سر متحرک سطح خارجی بالایی استخوان زند زبرین دقیقا زیر استخوان عملکرد عضله چرخش خارجی ساعد عضلات مرتبط درون گرداننده ی مدور عصب رسانی عصب زندزبرینی(اعصاب ۶ گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را در مود […]

برون گرداننده دراز(بازویی زند زبرینی)

نام های دیگر عضله Brachioridialis راکیورادیالیس سر ثابت دوسوم پایینی کندیل خارجی(لبه ی بالای لقمه)استخوان بازو سر متحرک سطح خارجی انتهای تحتانی زائده ی نیزه ای استخوان زندزبرین عملکرد عضله خم کردن مفصل آرنج چرخش داخلی از وضعیت چرخش خارجی تا وضعیت خنثی چرخش خارجی از وضعیت چرخش داخلی تا وضعیت خنثی عضلات مرتبط بازویی […]