بایگانی برچسب: درد عضله خیاطه

عضله خیاطه

نام های دیگر عضله Sartorius سارتوریوس سر ثابت خار خاصره ای قدامی فوقانی (anterior superior iliac spine) و لبه فوقانی بریدگی بین دو خار خاصره سر متحرک بخش قدامی تحتانی لوقمه داخلی استخوان درشت نی عملکرد عضله خم کردن مفصل ران(flexion hip) خم کردن مفصل زانو(flexion Thighs) چرخش خارجی اسخوان ران(Lateral Rotation (External Rotation) عصب […]