بایگانی برچسب: ستون فقرات سالم

عضلات بین عرضی

نام های دیگر عضله Intertransversarii Muscles اینترترنسورسی سر ثابت زوائد عرضی پایین سر متحرک زوائد عرضی بالا عملکرد عضله خمش جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

ستون فقرات(cervical spine )

خم شدن(flexion) خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت قفسه سینه حرکت میکند. عضله جناغی چنبری یا دوسر (Sternocleidomastoid) عضله طویل گردنی (longus colli) عضله طویل راسی (longus capitis)   بازشدن(extension) ، بازشدن بیش از حد(hyper extension) صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه آن […]