بایگانی برچسب: ستون فقرات ونخاع

ستون فقرات(cervical spine )

خم شدن(flexion) خم شدن مفصل منجر به کاهش زاویه میشود.حرکت ستون فقرات به جلو،گردن(اولین مهره پشتی-اولین مهره خاجی)به سمت قفسه سینه حرکت میکند. عضله جناغی چنبری یا دوسر (Sternocleidomastoid) عضله طویل گردنی (longus colli) عضله طویل راسی (longus capitis)   بازشدن(extension) ، بازشدن بیش از حد(hyper extension) صاف کردن مفصل منجر به افزایش زاویه آن […]