بایگانی برچسب: ستون فقرات و نخاع

عضلات بین عرضی

نام های دیگر عضله Intertransversarii Muscles اینترترنسورسی سر ثابت زوائد عرضی پایین سر متحرک زوائد عرضی بالا عملکرد عضله خمش جانبی تنه (Trunk lateral bending) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی اعصاب نخاعی متن دلخواه خود را در مود این عضله در این قسمت بدون محدودیت وارد نمایید

ماهیچه های پیش مهره ای

نام های دیگر عضله Rectus capitis lateralis رکتوس کپیتیس لترالیس سر ثابت زوائد عرضی مهره اطلس سر متحرک استخوان پس سری عملکرد عضله خم کردن جانبی سر (Laterally bend head) عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی از ریشه های اعصاب نخاعی سرویکال توضیحات متن دلخواه خود را در مود این عضله در این […]