بایگانی برچسب: عضلات اکستنسور چیست

بازکننده ی انگشتان

نام های دیگر عضله Extensor digitorum اکستنسور دیجیتروم سر ثابت اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک چهارتاندون تا بخشهای دور از تنه وداخلی پایه های بند های انگشتان ۴انگشت روی سطح پشتی دست عملکرد عضله بازکردن انگشت دوم تاپنجم بازکردن مچ دست بازکننده ی ضعیف ارنج عضلات مرتبط بازکننده ی مچ دستی کوتاه عصب […]

بازکننده ی مچ دستی طویل

نام های دیگر عضله Extensor carpi radialis longus اکستنسورکایپای ریدیالیس لانگس سر ثابت یک سوم دور از تنه ی لبه ی بالایی بازوها و اپی کندیل خارجی استخوان بازو سر متحرک پایه ی استخوان دوم کف دستی (سطح پشتی دست) عملکرد عضله بازکردن و دور کردن مچ خم شدن ضعیف ارنج چرخش داخلی ضعیف از […]