بایگانی برچسب: عضلات خلفی یا پشتی سطحی ساق پا

عضله نعلی

نام های دیگر عضله Soleus  سولئوس سر ثابت سطح خلفی انتهای فوقانی استخوان نازک نئی و ۲/۳ فوقانی سطح خلفی استخوان درست نئی سر متحرک از طریق تاندون آشیل ، به سطح خلفی استخوان پاشنه متصل می شود عملکرد عضله پلانتار فلکشن مچ پا یا کشیده شدن مچ پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو […]