بایگانی برچسب: عضلات روتاتور کاف

فوق خاری

نام های دیگر عضله Supraspinatus سوپراسپایناتوس سر ثابت دوسوم داخلی حفره فوق خاری سر متحرک بخش جلویی برجستگی بزرگ استخوان بازو عملکرد عضله دورکردن مفصل شانه تثبیت سر استخوان بازو در مفصل شانه عضلات مرتبط تحت کتفی تحت خاری گرد کوچک عصب رسانی از عصب فوق کتفی (اعصاب پنجم گردنی) توضیحات متن دلخواه خود را […]