بایگانی برچسب: عضلات همسترینگ

عضله نیم غشایی

نام های دیگر عضله Semimembranosus  سمی ممبرانوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح خلفی داخلی ، لقمه داخل استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش داخلی مفصل ران خم کردن و چرخش داخلی مفصل زانو عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم وتری عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی […]

عضله نیم وتری

نام های دیگر عضله Semitendinosus سمی تندینوسوس سر ثابت برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سطح قدامی داخلی بخش فوقانی استخوان درشت نی عملکرد عضله باز کردن ران چرخش داخلی مفصل ران عضلات مرتبط عضله دوسر رانی عضله نیم غشایی عصب رسانی L5-S1-S2 توضیحات یکی از عضلات کمپارتمان خلفی ران که به آنها عضلات همسترینگ Hamstring است.

عضله دوسر رانی

نام های دیگر عضله Biceps femoris بای سپس فموریس سر ثابت سر دراز: برجستگی نشیمنگاهی سرکوتاه: نیکه تحتانی خط خشن و لبه لقمه خارجی استخوان ران سر متحرک لقمه خارجی استخوان درشت نی و سر استخوان نازک نی عملکرد عضله باز کردن و چرخش خارجی مفصل ران خم کردن و چرخش خارجی مفصل زانو عضلات […]