بایگانی برچسب: عضلات چهار سر ران

عضله پهن داخلی

نام های دیگر عضله Vastus Medialis واستوس مدیالیس سر ثابت لبه داخلی استخوان ران سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله چهار سر ران عضله چهن خارجی عضله پهن میانی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه چهار سر ران است.

عضله پهن میانی

نام های دیگر عضله Vastus Intermedius واستوس اینترمدیوس سر ثابت سطوح قدامی و جانبی خط خشن ران(Anterior and lateral surfaces of the femoral shaft) سر متحرک لبه‌های استخوان کشکک عملکرد عضله باز کردن مفضل زانو(Extends the knee joint) عضلات مرتبط عضله راست رانی عضله پهن خارجی عصب رسانی عصب رانی (L2-L4) توضیحات یکی از ماهیچه‌های گروه […]

عضله راست رانی

نام های دیگر عضله راست قدامی Rectus femoris رکتوس فموریس سر ثابت انتهایی فوقانی این عضله دارای دو سر است یکی به خار خاصره ای قدامی تحتانی(anterior inferior iliac spine) و دیگری به بخش خلفی فوقانی حفره حلقه ای سر متحرک به بخش فوقانی استخوان کشگک زانو و از طریق وتر کشگکی به برجستگی درست نی […]