بایگانی برچسب: عضلات کمپارتمان داخلی ران

عضله نزدیک کننده بزرگ

نام های دیگر عضله Adductor magnus اداکتور ماگنوس سر ثابت لبه تحتانی شاخ نزولی عانه، نشیمنگاه و برجستگی نشیمنگاهی سر متحرک سراسر خط خشن عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران چرخش خارجی ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده طویل عصب رسانی بخش قدامی: عصب سدادی(L2-L4) بخش خلفی : عصب نسایی(L4-L5-S1-S2-S3) توضیحات […]

عضله نزدیک کننده طویل

نام های دیگر عضله Adductor longus اداکتور لونگوس سر ثابت ابتدای سطح قدامی شاخ نزولی عانه دقیقا روی سه تیغ عانه سر متحرک ۱/۳میانی خط خشن استخوان ران عملکرد عضله نزدیک کردن مفصل ران کمک به خم کردن مفصل ران عضلات مرتبط عضله نزدیک کننده کوتاه عضله نزدیک کننده بزرگ عصب رسانی عصب سدادی(L3-L4) توضیحات یکی […]