بایگانی برچسب: عضلات کمپارتمان قدامی سطحی ساق پا

عضله دراز بازکننده شست پا

نام های دیگر عضله Extensor hallucis longus اکستانسور هالوسیس لانگوس سر ثابت از سطح داخلی شاخه نازک نی سرچشمه می گیرد سر متحرک قاعده دیستال فالانکس انگشت شست پایینی متصل عملکرد عضله باز کردن انگشت شست بزرگ خم شدن پشت پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات یکی […]

عضله باز کننده طویل انگشتان پا

نام های دیگر عضله Extensor digitorum longus اکستنسور دیژیتوروم لونگوس سر ثابت لقمه خارجی استخوان درشت نئی، سر استخوان نازک نئی و ۲/۳فوقانی سطح قدامی آن سر متحرک سطح پشتی قائده بند دوم و بند سوم انگشتان دوم تا پنجم پا عملکرد عضله باز کردن انگشتان دوم تا پنجم پا دورسی فلکشن مچ پا عضلات […]

عضله درشت نی قدامی

نام های دیگر عضله Tibialis Anterior تیبیالیس انتریور ساقی قدامی سر ثابت ۲/۳فوقانی سطح خارجی استخوان درشت نئی سر متحرک سطح داخلی اولین استخوان میخی و هنچنین سطح داخلی قائده ائلین استهخئان کف پا عملکرد عضله دورسی فلکشن مج پا اینورشن پا عضلات مرتبط عضله یک عضله دو عصب رسانی عصب نازک نئی عمقی(L4-L5-S1) توضیحات […]